Tehnohooldus

  • Küttesüsteemid
  • Kanalisatsioon ja veevarustus
  • Ventilatsioon- ja jahutussüsteemid
  • ATS ja sprinklersüsteemid
  • Gaasipaigaldiste käidukorraldus ja hooldus
  • Elektripaigaldiste käidukorraldus ja perioodiline hooldus

Ehitise osad

Põhitarindite kontroll (katus, vundament, hoone karp, laeosad) vastavalt hooldusjuhendis ettenähtud sagedusele. Viimistluse korrashoid ja uuendamine, maja fassaadi ja siseruumide korrashoiu jälgimine ning vajadusel vajalike tööde tellimine. Veevarustuse ja olme- ja sadevee kanalisatsiooni regulaarne ülevaatus ning leitud puuduste kõrvaldamise organiseerimine.

Avariiteenus

Veevarustuse-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine 2 tunni jooksul alates avariiteate vastuvõtmisest. Avariilised tehnohooldustööde käigus likvideeritakse toimunud avarii või rike ja toimunust tulenenud tagajärjed. Peale avarii lokaliseerimist selgitatakse välja avarii tegelik põhjus, võetakse avariijärgse taastamistöödele hinnapakkumine ning taastatakse avarii läbi teinud tarindi või süsteemi ettenähtud normaalne töö.